Ceny transferowe a zarządzanie strategiczne
Ceny transferowe a zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne łączy w sobie wiele aspektów. Chcąc zarządzać, trzeba mieć odpowiednią wiedzę (informację) i posiadać umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji, ale też wiedzieć, jak wprowadzić je w życie, by wiązały się one z oczekiwanymi efektami. Jednym słowem - zarządzanie strategiczne będzie polegało na rozwiązywaniu problemów, które są kluczowe w kontekście działania przedsiębiorstwa. Co ważne, będzie ono odnosić się przede wszystkim do działań i zdarzeń długoterminowych.

Warto też podkreślić, że zarządzanie strategiczne jest przez wielu menedżerów traktowane jako zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia gospodarczego. I właśnie dlatego powinno ono być - pomimo całej swej specyfiki - możliwie jak najbardziej elastyczne.

czytaj całość »
Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Każde przedsiębiorstwo międzynarodowe jest - co oczywiste - zobligowane do przestrzegania określonych przepisów i regulacji prawnych, a co za tym idzie - do zmniejszania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kluczową kwestią, dzięki której owo ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, jest odpowiednie zarządzanie wynikające z opracowania polityki cen transferowych, a także z przygotowania zgodnej z prawem dokumentacji podatkowej.

Jak zarządzać przedsiębiorstwem? Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem powinno być realizowane przede wszystkim w sposób elastyczny. Mowa tu oczywiście o zdolności podmiotów decyzyjnych do podejmowania w miarę szybkich, choć jednocześnie przemyślanych decyzji gospodarczych (...)

czytaj całość »
Ustawa o PIT - zagadnienia związane z cenami transferowymi
Ustawa o PIT - zagadnienia związane z cenami transferowymi

Ceny transferowe są cenami stosowanymi w transakcjach, które zawierane zostają pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami, których siedziby znajdują się w rajach podatkowych. Stąd pochodzi również ich nazwa cen transakcyjnych. Samo pojęcie pochodzi już z literatury naukowej powstałej w latach 60. wieku XX. Natomiast jako ojca, a zarazem twórcę pojęcia cen transakcyjnych wskazuje się Jacka Hirshleifer'a. Termin powstał jako odpowiednik anglojęzycznego terminu "transfer pricing", który używany jest zazwyczaj jako pojęcie w rachunkowości zarządczej, jako określenie jednego z bardzo charakterystycznych rodzajów wewnętrznych rozliczeń cen w obszarze różniących się konglomeratów gospodarczych.

Bazując na wytycznych OECD z roku 1995 dotyczących cen transferowych dla przedsiębiorstw o charakterze wielonarodowym oraz administracji podatkowych, ceny transakcyjne zostały uznane za ceny, po których to dane podmioty przekazują towar oraz inne dobra o charakterze niematerialnym lub świadczą usługi innym podmiotom powiązanym z nimi.

czytaj całość »
Ustawowe metody szacowania cen transferowych
Ustawowe metody szacowania cen transferowych

Określenie cen transferowych nie należy do zadań łatwych. Decyzja odnośnie metody, jaką wybierzemy, aby wycenić dany transfer, zawsze powinna prowadzić do tego, aby wybrana metoda była najwłaściwsza. Z tego właśnie powodu w pierwszym kroku powinniśmy zanalizować słabe oraz mocne strony dostępnych metod. W kolejnym kroku należy dokonać weryfikacji spójności pomiędzy wybraną metodą oraz ogólnym charakterem transakcji.

Istnieją metody oszacowania cen transferowych, które podzielić możemy na metody ustawowe i z wytycznych oraz na metody niepodatkowe. Ustawowe szacowanie cen transferowych odbywa się poprzez (...)

czytaj całość »
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce ustawami o podatku dochodowym, jako podatnicy jesteśmy zobowiązani do opodatkowania całego dochodu, w tym również tego pozyskanego za granicą naszego państwa. Jednak pojawia się problem w sytuacji, kiedy to również w kraju ich uzyskania zostaje na nas nałożony obowiązek ich opodatkowania. Celem zapobiegania niekorzystnych dla nas skutków, które mogą wyniknąć podczas rozliczania dochodów zagranicznych, państwo polskie podpisało umowy międzynarodowe, które umożliwiają uniknięcie podwójnego opodatkowania. W skrócie ustawy te nazwać możemy UPO.

Standardowa polska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została stworzona na wzór Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD. Jednak jej zawartość jest rozszerzona o wiele dodatkowych uregulowań, będących istotną pozostałością po szeregu umów, które Polska zawarła w latach 70. XX w. lub po tych, które powstały w oparciu o Modelową Konwencję ONZ.

Definicję podwójnego opodatkowania możemy rozumieć w dwojaki sposób. Inaczej będziemy ją tłumaczyć w sensie prawnym, a inaczej w sensie ekonomiczny.

czytaj całość »
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?

Wystawianie faktur elektronicznych jest już czymś powszechnie spotykanym w wielu przedsiębiorstwach. W roku 2021 planowane jest wprowadzenie opcji przesyłania e-faktury firmowym kontrahentom za pośrednictwem platformy rządowej, a dokładniej Ministerstwa Finansów. W niektórych przypadkach informacja o Centralnym Rejestrze Faktury spotkała się z wieloma wątpliwościami i nawet niezadowoleniem. Warto jednak zaznaczyć, że wiąże się z tym wiele korzyści także dla przedsiębiorców. Co więcej, na początku Centralny Rejestr Faktur będzie nie będzie czymś obligatoryjnym, ale dobrowolnym. Nie zmienia to jednak faktu, że wkrótce stanie się to obowiązkowe, dlatego już teraz każda firma powinna się zainteresować tym tematem.

W polskim prawie cały czas zachodzą różne zmiany, wprowadzane są nowelizacje różnych ustaw. Jedna z nich dotyczy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi wytycznymi w 2021 roku zostanie wdrożony Centralny Rejestr Faktur. Kwestią czasu jest to, kiedy stanie się on obowiązkowy i firmy będą musiały się temu podporządkować. Centralny Rejestr Faktur będzie zbiorem danych przesyłanych przez właścicieli firm w odnowionej strukturze plików JPK_V7 z deklaracją. Warto od razu podkreślić, że jego powołanie nie jest żadnym wymysłem polskiego rządu. Wprowadzenie CRF zostało odgórnie narzucone przez Komisję Europejską.

czytaj całość »
Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi
Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi

Polskie prawo bilansowe opiera się głównie na obowiązującej Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Jej zakres obejmuje zagadnienia niezwykle różnorodne, jednocześnie przedstawiając ogólne wytyczne, którymi należy kierować się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ustawa określa również, w jaki sposób biegły rewident może badać odpowiednie zagadnienia, a także, w jakim zakresie mogą świadczone być usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Istotny jest również fakt, że Ustawa o rachunkowości zawiera wytyczne dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi. 

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem, w którym wyszczególniamy najbardziej istotne definicje.

czytaj całość »
Koszty podatkowe a należyta staranność - najważniejsze informacje
Koszty podatkowe a należyta staranność - najważniejsze informacje

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zaistnieć mogą rozmaite sytuacje, które prowadzą do powstania strat po stronie przedsiębiorcy. Jednak aby faktycznie mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, niezbędne jest zachowanie należytej staranności. Jak zatem kształtują się koszty podatkowe przy uwzględnieniu powyższego kryterium odpowiedniej staranności w działaniu?

Przepisy podatkowe milczą w tym zakresie, czym jest należyta staranność, jednak zgodnie z doktryną przyjmuje się, że polega ona na działaniu, które ma świadczyć o tym, że określone zadanie zostało wykonane najlepiej jak to było możliwe w danych warunkach. Szczątkową definicję staranności podaje Kodeks cywilny w art. 355 - gdzie określa się, że dłużnik jest zobowiązany do staranności wymaganej na zasadach ogólnych w stosunkach określonego rodzaju.

Mianem kosztów uzyskania przychodu określa się takie wydatki, które bezpośrednio wpływają na uzyskanie przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na określenie listy wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów uzyskania przychodu.

czytaj całość »
Cash pooling a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Cash pooling a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

Cash pooling to sposób zarządzania finansami opracowany z myślą o przedsiębiorstwach dysponujących rozbudowaną strukturą organizacyjną oraz działających w ramach grup kapitałowych. Podmioty te mogą różnić się pod względem zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny. Cash pooling stanowi dobrą alternatywę dla kredytu, ponieważ pozwala na wykorzystanie naturalnych różnic między przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednej grupy kapitałowej.

Cash pooling opiera się przede wszystkim na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek, które wypracowuje inna spółka należąca do grupy. Mechanizm ten polega na przesyłaniu środków na wspólne konto, zarządzane przez tzw. pool leadera. Jego zadaniem jest rozplanowanie posiadanych zasobów pieniężnych w taki sposób, aby pokryte zostały wszystkie ewentualne braki.

czytaj całość »
Progi dokumentacyjne cen transferowych
Progi dokumentacyjne cen transferowych

Progi dokumentacyjne cen transferowych dotyczą przychodu oraz kosztu, jaki został poniesiony przez podatników, którzy nie są rezydentem posiadającym zakłady zagraniczne w Polsce. Jaki jest sposób na ich ustalenie oraz kto jest prawnie zobowiązany do tego, aby sporządzać dokumentację podatkową?

Rok 2017 przyniósł zmianę regulacji dotyczących cen transferowych. Niestety dla niektórych obowiązujące regulacje wydają się dość skomplikowane, ponieważ są bardziej szczegółowe.

Sporządzić dokumentację podatkową muszą wszyscy wskazani w ustawie CIT. Są oni zobowiązani również do prowadzenia dokumentacji za rok następny po roku podatkowym, w którym zostali zobowiązani do jej prowadzenia. Bez względu na osiągnięty przychód oraz koszty. Również w tej ustawie możemy znaleźć dokładne wyszczególnienie wszelkich zdarzeń oraz transakcji, które mają istotny wpływ na wysokość poniesionych kosztów oraz dochodu podatnika. W związku, z czym organy podatkowe mają prawo wystosować w stosunku do podatnika zobowiązanie wykonania oraz okazania dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzenia związanych z ustawą, lub w sytuacji, gdy zaistniało podejrzenie o zaniżeniu ich wartości celem uniknięcia zobowiązania do wykonania dokumentacji podatkowej.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl