Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi
Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi

Polskie prawo bilansowe opiera się głównie na obowiązującej Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Jej zakres obejmuje zagadnienia niezwykle różnorodne, jednocześnie przedstawiając ogólne wytyczne, którymi należy kierować się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ustawa określa również, w jaki sposób biegły rewident może badać odpowiednie zagadnienia, a także, w jakim zakresie mogą świadczone być usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Definicje zawarte w UOR

Istotny jest również fakt, że Ustawa o rachunkowości zawiera wytyczne dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi. Jako definicje najbardziej istotne wyszczególnia się:

- wpływa na inną jednostkę o charakterze znaczącym - rozumieć można jako zdolność danej jednostki do wpływu na politykę finansową oraz operacyjną innej jednostki. Może ona objawiać się w:

  • udziale w podejmowanych decyzjach dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
  • zasiadaniu w organach zarządzających, nadzorujący lub administrujących,
  • przeprowadzaniu istotnych transakcji z daną jednostką,
  • udostępnianiu danej jednostce informacji mających charakter techniczny, które mają zasadnicze znaczenie dla jej działalności,
  • możliwości wymieniania członków organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego.

- jednostkę dominującą - pod pojęciem można rozumieć spółkę handlową lub przedsiębiorstwo państwowe, które jest jednostką mającą kontrolę nad innymi jednostkami. Jest nimi np.:

  • jednostka, która posiada bezpośrednie lub pośrednie udziały w większości głosów organu stanowiącego zależnej jednostki, również na podstawie porozumienia z innymi jednostkami będącymi uprawnionymi do głosu, którzy wykonują swoje prawa głosu w zgodzie z wolą jednostki, która dominuje,
  • jednostka uprawniona do sprawowania kierownictwa nad polityką finansową oraz operacyjną innej jednostki, samodzielnie lub poprzez wyznaczenie innych osób, lub jednostek, na podstawach umów zawieranych z innymi jednostkami mającymi uprawnienia do oddania głosów, które posiadają na mocy obowiązującego statutu lub umów,
  • jednostka uprawniona do powołania oraz odwołania członka organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego inne jednostki
  • jednostka mająca udziały jednostki, której to członkowie zarządu w obrotowym roku poprzednim, obecnym oraz do czasu wykonania sprawozdania finansowego za bieżący rok stanowili ponad połowę składu zarządu danej jednostki.

- jednostkę dominującą niższego szczebla - rozumieć przez nią można spółki handlowe, będące jednostkami zależnymi od innych spółek handlowych lub przedsiębiorstw państwowych, które jednocześnie są jednostkami dominującymi co najmniej jednej innej spółki handlowej,

- jednostkę dominującą wyższego szczebla - rozumieć można przez nią jednostki będące spółkami handlowymi lub przedsiębiorstwami państwowymi, które jednocześnie są jednostkami dominującymi w stosunki do jednostek dominujących niższego szczebla,

- wspólnika jednostki współzalżnej - rozumieć można przez to jednostki, które są spółkami handlowymi lub przedsiębiorstwami państwowymi, które mogą sprawować razem z innymi udziałowcami współkontrolę nad innymi jednostkami współzależnymi,

- znaczącego inwestora - rozumieć można przez to jednostki, które są spółkami handlowymi lub przedsiębiorstwami państwowymi, będącymi w posiadaniu w innych jednostkach, które nie są jednostkami zależnymi lub współzależnymi, minimum 20% głosów w organach stanowiących danej jednostki. Udział głosów może być mniejszy niż 20%, w przypadku, w którym inne okoliczności zawarte w Ustawie wskazują na wywieranie wpływu znaczącego.

- jednostkę zależną - przez którą rozumieć można jednostki będące spółkami handlowymi lub podmiotami handlowymi, które są kontrolowane przez jednostki dominujące,

- jednostkę współzależną - przez którą rozumieć można jednostki współkontrolowane przez wspólników na zasadach określonych w zawartych przez nich umowach, umowach spółek oraz statucie,

- jednostkę stowarzyszoną - przez którą rozumieć można jednostki, które są spółkami handlowymi lub podmiotami utworzonymi oraz działającymi w zgodzie z przepisami prawa handlowego, będącą pod znaczącym wpływem inwestora znaczącego,

- jednostkę podporządkowaną - przez którą rozumieć można jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną,

- jednostkę powiązaną z jednostkami - przez którą można rozumieć jednostki dominujące, znaczących inwestorów, ich jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną, a także jednostkę, która znajduje się pod wspólną kontrolą oraz wspólników jednostek współzależnych,

- grupę kapitałową - przez którą można rozumieć jednostki dominujące razem z jednostką zależną,

- konsolidację - przez którą można rozumieć połączenie sprawozdania finansowego jednostek, które tworzą grupę kapitałową poprzez zsumowanie pozycji sprawozdania finansowego jednostek dojmujących oraz jednostki zależnej, mając na uwadze uwzględnienie wyłączeń i korekt, które są niezbędne,

- kapitał mniejszości - przez którą można rozumieć części aktywów netto jednostek zależnych, które objęte zostały skonsolidowanym sprawozdaniem finansowy, które są w posiadaniu udziałowców innych niż jednostki danej grupy kapitałowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl