Zysk w firmie - czym jest?
Zysk w firmie - czym jest?

Zysk jest czymś, co intuicyjnie rozumiemy chyba wszyscy. W najprostszym ujęciu jest to różnica pomiędzy przychodami przedsiębiorstwa a kosztami, które związane są z ich uzyskaniem.

Aby różnica ta mogła być nazwana zyskiem, a nie stratą, siłą rzeczy różnica ta musi być wartością dodatnią. W praktyce zysk to kwota, która zostaje przedsiębiorcy w kieszeni po odjęciu wszelkich, związanych z prowadzeniem firmy wydatków. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej temu zagadnieniu.

Zysk rozumiany tak, jak ujęto to we stępie to podejście czysto księgowe, które bierze pod uwagę wyłącznie liczby. O ile takie ujęcie tematu zdecydowanie nie mówi wszystkiego o kondycji przedsiębiorstwa, to może jak najbardziej być wskaźnikiem użytecznym dla inwestorów (...)

czytaj całość »
Ceny transferowe a sprawozdania finansowe
Ceny transferowe a sprawozdania finansowe

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie dopełnienia formalności w dokumentacji cen transferowych jest opis danych finansowych podatnika lub spółki, która nie jest osobą prawną. W ten sposób można porównać ceny wynikające z danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Cele finansowe mają na celu określenie jasnej i rzetelnej prezentacji danej sytuacji majątkowej. W ten sposób określa się wyniki finansowe w każdej firmie.

Jeśli chodzi o funkcje, jakie pełnie sprawozdanie finansowe to w głównej mierze polega to na informowaniu o faktycznym stanie, planach oraz decyzjach, które zostały podjęte w przedsiębiorstwie. Jeszcze inną kwestią jest funkcja dokumentalna, zgodnie z którą sprawozdanie jest rzetelnym źródłem danych. Ponadto sprawozdanie finansowe dostarcza również danych w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych jednostki i pozwala kontrolować procesy, które na co dzień zachodzą w firmie. Dzięki temu można określić ich zasadność, przyjmując określone ramy czasowe.

czytaj całość »
Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

Realizacja transakcji z podmiotami gospodarczymi działającymi w obrębie rajów podatkowych, zawsze podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Próg kwotowy w przypadku tego typu transakcji jest bardzo niski, dlatego nawet niewielkie, okazjonalnie realizowane transakcje, będą wymagały takiej adnotacji.

Obowiązek dokumentacyjny w relacjach z podmiotami działającymi na terenie rajów podatkowych pojawia się wówczas, gdy dochodzi do pośredniej lub bezpośredniej zapłaty należności za sprzedawany przezeń produkt (lub usługę) w kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych w danym roku obrotowym. Lista krajów będących tzw. rajami podatkowymi, jest dosyć duża i obejmuje aż 26 pozycji. Co więcej, dane na ich temat są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Finansów.

Warto pamiętać, że zawierana w ten sposób transakcja (dotycząca wyłącznie zapłaty należności firmie z raju podatkowego) podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji lokalnej i to niezależnie od powiązań pomiędzy stronami. Minimalna kwota od której pojawia się konieczność dokumentacji (...)

czytaj całość »
Ceny transferowe a zarządzanie strategiczne
Ceny transferowe a zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne łączy w sobie wiele aspektów. Chcąc zarządzać, trzeba mieć odpowiednią wiedzę (informację) i posiadać umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji, ale też wiedzieć, jak wprowadzić je w życie, by wiązały się one z oczekiwanymi efektami. Jednym słowem - zarządzanie strategiczne będzie polegało na rozwiązywaniu problemów, które są kluczowe w kontekście działania przedsiębiorstwa. Co ważne, będzie ono odnosić się przede wszystkim do działań i zdarzeń długoterminowych.

Warto też podkreślić, że zarządzanie strategiczne jest przez wielu menedżerów traktowane jako zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia gospodarczego. I właśnie dlatego powinno ono być - pomimo całej swej specyfiki - możliwie jak najbardziej elastyczne.

czytaj całość »
Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Każde przedsiębiorstwo międzynarodowe jest - co oczywiste - zobligowane do przestrzegania określonych przepisów i regulacji prawnych, a co za tym idzie - do zmniejszania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kluczową kwestią, dzięki której owo ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, jest odpowiednie zarządzanie wynikające z opracowania polityki cen transferowych, a także z przygotowania zgodnej z prawem dokumentacji podatkowej.

Jak zarządzać przedsiębiorstwem? Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem powinno być realizowane przede wszystkim w sposób elastyczny. Mowa tu oczywiście o zdolności podmiotów decyzyjnych do podejmowania w miarę szybkich, choć jednocześnie przemyślanych decyzji gospodarczych (...)

czytaj całość »
Ustawa o PIT - zagadnienia związane z cenami transferowymi
Ustawa o PIT - zagadnienia związane z cenami transferowymi

Ceny transferowe są cenami stosowanymi w transakcjach, które zawierane zostają pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami, których siedziby znajdują się w rajach podatkowych. Stąd pochodzi również ich nazwa cen transakcyjnych. Samo pojęcie pochodzi już z literatury naukowej powstałej w latach 60. wieku XX. Natomiast jako ojca, a zarazem twórcę pojęcia cen transakcyjnych wskazuje się Jacka Hirshleifer'a. Termin powstał jako odpowiednik anglojęzycznego terminu "transfer pricing", który używany jest zazwyczaj jako pojęcie w rachunkowości zarządczej, jako określenie jednego z bardzo charakterystycznych rodzajów wewnętrznych rozliczeń cen w obszarze różniących się konglomeratów gospodarczych.

Bazując na wytycznych OECD z roku 1995 dotyczących cen transferowych dla przedsiębiorstw o charakterze wielonarodowym oraz administracji podatkowych, ceny transakcyjne zostały uznane za ceny, po których to dane podmioty przekazują towar oraz inne dobra o charakterze niematerialnym lub świadczą usługi innym podmiotom powiązanym z nimi.

czytaj całość »
Ustawowe metody szacowania cen transferowych
Ustawowe metody szacowania cen transferowych

Określenie cen transferowych nie należy do zadań łatwych. Decyzja odnośnie metody, jaką wybierzemy, aby wycenić dany transfer, zawsze powinna prowadzić do tego, aby wybrana metoda była najwłaściwsza. Z tego właśnie powodu w pierwszym kroku powinniśmy zanalizować słabe oraz mocne strony dostępnych metod. W kolejnym kroku należy dokonać weryfikacji spójności pomiędzy wybraną metodą oraz ogólnym charakterem transakcji.

Istnieją metody oszacowania cen transferowych, które podzielić możemy na metody ustawowe i z wytycznych oraz na metody niepodatkowe. Ustawowe szacowanie cen transferowych odbywa się poprzez (...)

czytaj całość »
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce ustawami o podatku dochodowym, jako podatnicy jesteśmy zobowiązani do opodatkowania całego dochodu, w tym również tego pozyskanego za granicą naszego państwa. Jednak pojawia się problem w sytuacji, kiedy to również w kraju ich uzyskania zostaje na nas nałożony obowiązek ich opodatkowania. Celem zapobiegania niekorzystnych dla nas skutków, które mogą wyniknąć podczas rozliczania dochodów zagranicznych, państwo polskie podpisało umowy międzynarodowe, które umożliwiają uniknięcie podwójnego opodatkowania. W skrócie ustawy te nazwać możemy UPO.

Standardowa polska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została stworzona na wzór Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD. Jednak jej zawartość jest rozszerzona o wiele dodatkowych uregulowań, będących istotną pozostałością po szeregu umów, które Polska zawarła w latach 70. XX w. lub po tych, które powstały w oparciu o Modelową Konwencję ONZ.

Definicję podwójnego opodatkowania możemy rozumieć w dwojaki sposób. Inaczej będziemy ją tłumaczyć w sensie prawnym, a inaczej w sensie ekonomiczny.

czytaj całość »
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?

Wystawianie faktur elektronicznych jest już czymś powszechnie spotykanym w wielu przedsiębiorstwach. W roku 2021 planowane jest wprowadzenie opcji przesyłania e-faktury firmowym kontrahentom za pośrednictwem platformy rządowej, a dokładniej Ministerstwa Finansów. W niektórych przypadkach informacja o Centralnym Rejestrze Faktury spotkała się z wieloma wątpliwościami i nawet niezadowoleniem. Warto jednak zaznaczyć, że wiąże się z tym wiele korzyści także dla przedsiębiorców. Co więcej, na początku Centralny Rejestr Faktur będzie nie będzie czymś obligatoryjnym, ale dobrowolnym. Nie zmienia to jednak faktu, że wkrótce stanie się to obowiązkowe, dlatego już teraz każda firma powinna się zainteresować tym tematem.

W polskim prawie cały czas zachodzą różne zmiany, wprowadzane są nowelizacje różnych ustaw. Jedna z nich dotyczy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi wytycznymi w 2021 roku zostanie wdrożony Centralny Rejestr Faktur. Kwestią czasu jest to, kiedy stanie się on obowiązkowy i firmy będą musiały się temu podporządkować. Centralny Rejestr Faktur będzie zbiorem danych przesyłanych przez właścicieli firm w odnowionej strukturze plików JPK_V7 z deklaracją. Warto od razu podkreślić, że jego powołanie nie jest żadnym wymysłem polskiego rządu. Wprowadzenie CRF zostało odgórnie narzucone przez Komisję Europejską.

czytaj całość »
Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi
Ustawa o rachunkowości (UOR) - definicje związane z cenami transferowymi

Polskie prawo bilansowe opiera się głównie na obowiązującej Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Jej zakres obejmuje zagadnienia niezwykle różnorodne, jednocześnie przedstawiając ogólne wytyczne, którymi należy kierować się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ustawa określa również, w jaki sposób biegły rewident może badać odpowiednie zagadnienia, a także, w jakim zakresie mogą świadczone być usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Istotny jest również fakt, że Ustawa o rachunkowości zawiera wytyczne dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi. 

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem, w którym wyszczególniamy najbardziej istotne definicje.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl