Polityka prywatności

Polityka Prywatności MDDP Digital

(„Polityka Prywatności”)

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników i Klientów, które MDDP przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].

 1. DEFINICJE

Aplikacje - oznaczają oprogramowanie, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują MDDP oraz które są dostarczane przez MDDP zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Klient –  przedsiębiorca, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca stroną Umowy, korzystająca z Aplikacji i dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, a także korzystająca z innych usług lub produktów oferowanych przez MDDP w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego.

MDDP – oznacza spółkę MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000755371, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 100.150,00 zł opłacony w całości oraz podmioty z grupy MDDP: MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp.k. (00-854 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II nr 25, KRS 0000288782), MDDP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Finanse i Księgowość sp.k. (00-838 Warszawa, ul. Prosta nr 69, KRS 0000267836) i MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. (00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49, KRS 0000225667).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą MDDP prowadzi serwis internetowy działający w domenie mddpdigital.pl.

Sklep Internetowy – sklep internetowy MDDP Digital prowadzony przez MDDP, działający w domenie mddpdigital.pl.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy MDDP a Klientem, w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

Usługi – usługi dostarczane Klientowi polegające na umożliwieniu Klientowi korzystania z Aplikacji w ramach prowadzonego przez MDDP Sklepu Internetowego, na warunkach określonych Umową.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności pracowników, przedstawicieli Klienta , na rzecz którego  mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest MDDP.

MDDP świadcząc Usługi na rzecz Klientów nie wymaga i nie oczekuje uzyskania danych osobowych, co do których  wymagane byłoby zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO, chyba, że jest to nieodzowne do prawidłowego świadczenia Usług.

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z MDDP skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: digital@mddp.pl lub listownie na adres siedziby wskazany w pkt 1.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA

Dane Osobowe Użytkowników i wprowadzane dobrowolnie do formularzy rejestracyjnych oraz zbierane przez MDDP podczas korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego, a także podczas korzystania z Aplikacji są przetwarzane w następujących celach:

 • przesyłania informacji na temat usług, produktów oferowanych przez wysyłki newslettera z Serwisu i Sklepu Internetowego, który może zawierać informacje handlowe dotycząc produktów i usług oferowanych przez MDDP (w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • umożliwienia rejestracji w Sklepie, obsługi konta Klienta założonego w ramach Sklepu Internetowego (jeśli Klient takie konto założył), w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym w ramach zawartej umowy pomiędzy Klientem a MDDP oraz także zapewnienia funkcjonalności pozostałych usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
 • nawiązania, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz świadczenia Usług na podstawie Umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Umową;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na MDDP przez odpowiednie przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów MDDP, promocji i reklamy działalności, usług i produktów MDDP (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do MDDP wiadomości i zapytania, monitorowania ruchu w Serwisie i Sklepie Internetowym, zapewnienia jego prawidłowego i optymalnego funkcjonowania oraz dostosowywania Serwisu i Sklepu Internetowego do potrzeb i zainteresowań Użytkowników i Klienta , dochodzenia i obrony przed roszczeniami, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego MDDP (np. wykazania przestrzegania właściwych przepisów prawa, regulacji i standardów zawodowych (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

W zakresie celów związanych z realizacją) prawnie uzasadnionych interesów związanych z ochroną interesu prawnego MDDP mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym posługując się profilowaniem na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Polityce Cookies.

 1. CZAS PRZETWARZANIA

MDDP zbiera i przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. MDDP będzie je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownicy mają następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;
 2. prawo do żądania od MDDP usunięcia swoich Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;
 3. prawo do żądania od MDDP ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez administratora prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;
 4. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych, tj. do tego by otrzymać
  je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłać je innemu administratorowi;
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnianych interesów administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do wycofania swojej zgody, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania;
 8. prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania,
  że przetwarzanie przez MDDP Danych Osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

MDDP może udostępniać Dane Osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z MDDP w zakresie prowadzenia Serwisu i Sklepu Internetowego i świadczą na rzecz MDDP usługi związane z tą działalnością MDDP, w szczególności usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne, ochrony.

Wszystkie te podmioty MDDP zobowiązuje do tego, by spełniały standardy ochrony danych , które są im udostępniane adekwatnie do celu i charakteru przetwarzania i na poziomie analogicznym do określonego w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

W związku z korzystaniem przez MDDP z usług podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Microsoft Corporation Inc. oraz jej podmioty zależne, Dane Osobowe Użytkowników i Klienta mogą być przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy [„EOG”].

W przypadku transferu danych na rzecz podmiotów spoza EOG, będzie on dokonany z uwzględnieniem wymogów określonych w rozdziale V RODO.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

MDDP wypełnia obowiązki określone w RODO oraz właściwych przepisach prawa polskiego w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i serwisów społecznościowych, które nie należą do MDDP. MDDP nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali. W związku z powyższym MDDP rekomenduje zapoznanie się z politykami prywatności opublikowanymi przez innych administratorów.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana przez MDDP. Wszelkie jej zmiany spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu i Sklepu Internetowego będą niezwłocznie komunikowane na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl